HRD-sanasto – Henkilöstön kehittämisen sanakirja

HRD-sanasto – Henkilöstön kehittämisen sanakirja

Koulutus, oppiminen ja kehittyminen ovat toimintaa, joilla pyritään inhimillisen pääoman rakentamiseen oganisaatiossa. Taitoja ja osaamista vaaditaan sekä strategian toteuttamiseen että kilpailuedun hankkimiseen ja ylläpitämiseen (McBain 2010).  Henkilöstön kehittäminen, Human Resource Development (HRD), on tästä syystä strategisen henkilöstöjohtamisen ytimessä. Henkilöstön kehittämisen HR-sanasto listaa alan yleisimmät termit suomen kielellä.

A-Ö

70/20/10 -malli (70/20/10 model Linkki)

Hypoteesi, jonka mukaan tehokas oppiminen jakautuu suunnilleen:

 • 70% työtehtävissä oppimiseen
 • 20% palautteesta ja esimerkistä oppimiseen
 • 10% kursseista ja lukemalla oppimiseen
Aineeton pääoma (Intellectual capital)

Yksilön tai organisaation omistama tieto, joka tuottaa lisäarvoa ja on kilpailuedun lähde.

Arkioppiminen (Informal learning)

Toiminnan ohessa tapahtuvaa, itseohjautuvaa, kokemukseen perustuvaa oppimista. Esim. työtehtävissä oppiminen.

Epävirallinen oppiminen (Nonformal learning Linkki)

Oppiminen järjestetyissä tapahtumissa, joissa ei ole virallisen oppimisen kaltaista opetussuunnitelmaa tai akkreditointia. Esimerkiksi ammatilliset konferenssit.

Henkilökohtainen kehityssuunnitelma (Personal development plan)

Henkilökohtainen kehityssuunnitelma on työkalu työntekijän oman ammatillisen osaamisen tavoitteelliseen kehittämiseen. Suunnitelmaan kirjataan tyypillisesti kuvaus osaamisen nykyisestä ja tavoiteltavasta tasosta sekä toimenpiteet ja aikataulu, joilla tavoitteet saavutetaan. Koska osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi, on henkilökohtaista kehityssuunnitelmaa syytä päivittää riittävän usein.

Henkilöstöhallinto (Human Resource Management, HRM tai HR)
 1. Yleiskäsite kaikille työsuhteiden hallintoon liittyville toiminnoille
 2. Suppeammassa merkityksessä HRM on lähestymistapa, joka korostaa HR-käytäntöjen ja organisaation strategian yhteensopivuutta organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi
Henkilöstön kehittäminen (Human Resource Development, HRD)

Epämuodolliset ja muodolliset menetelmät, työssä ja työn ulkopuolella, joilla henkilöstö oppii, kehittyy ja parantaa kykyään toteuttaa organisaation tavoitteita.

HR-tietojärjestelmä (Human Resource Information System, HRIS) (Human Resource Management System, HRMS)

HR-toimintoja tukevat tietojärjestelmät, esim. rekrytointi-, palkanlaskenta-, koulutus- ja kehityskeskustelujärjestelmät. HR-järjestelmät tehostavat toimintoja mm. mahdollistamalla työntekijöiden ja esimiesten itsepalvelun.

Inhimillinen pääöma (Human capital)

Yksilön tai ryhmän pätevyydet, taidot, tiedot ja ominaisuudet.

Inhimillisen pääöman hallinta (Human Capital Management, HCM)
 1. Laajassa merkityksessä tarkoittaa samaa kuin henkilöstöhallinto. Esim. HCM-tietojärjestelmä = HR-tietojärjestelmä.
 2. Suppeammassa merkityksessä vain taloudellista lisäarvoa tuottavan osaamisen johtaminen. Perustuu osaamisen tunnuslukujen mittaamiseen, analysointiin ja raportointiin.
Kehityskeskustelu (Performance appraisal)

Muodollinen, säännöllisesti toistuva työntekijän menneen suorituksen arviointi sekä suoritus- ja kehitystavoitteiden asettaminen.

Kognitiivinen oppimisteoria (Cognitive learning theory Linkki)

Teorian mukaan oppiminen perustuu informaation prosessointiin, oppimateriaalien ymmärtämiseen ja ongelmanratkaisuun.

Kokemuksellinen oppimisteoria (Experiential learning theory Linkki)

Teorian mukaan oppiminen perustuu kokemukseen ja reflektointiin. Kolb (1984) esittää nelivaiheisen kokemuksellisen oppimisen mallin:

 • Välitön omakohtainen kokemus
 • Kriittinen pohdiskeleva havainnointi eli reflektointi
 • Abstrakti käsitteellistämisvaihe
 • Aktiivinen kokeiluvaihe

Koulutus (Training)

Työnantajan järjestämä tai hyväksymä, kouluttajan ohjaama koulutustapahtuma.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen (Training and Development Linkki)

ks. henkilöstön kehittäminen

Koulutustenhallintajärjestelmä (Training management system, TMS Linkki)

HR-tietojärjestelmä, joka tukee ja tehostaa koulutusten järjestämistä. Koulutustenhallinta sisältää loppukäyttäjän koulutustarjonnan, ilmoittautumisen koulutuksiin ja pääkäyttäjätoiminnot koulutusten resursointiin ja julkaisuun. Koulutukset voivat olla lähiopetusta tai verkkokoulutuksia.

ks. eTaika koulutusten hallinta

Koulutustarpeen arviointi (Training needs assesment, TNA)

Koulutustarpeen arviointi on osa organisaation henkilöstöstrategiaa ja on sidottu organisaation tavoitteisiin. Koulutustarpeen kartoituksessa selvitetään osaamisen nykytila organisaatiossa, tehdään ennuste, miten toimintaympäristö muuttuu tulevaisuudessa, ja päätetään, miten organisaatio haluaa sijoittua tuohon ympäristöön. Näin voidaan arvioida osaamisen tarpeet ja painopisteet: minkälaista osaamista tarvitaan lisää ja mitä osaamista pitää kehittää entisestään. Tavoitteet voidaan saavuttaa esimerkiksi oikealla koulutuksella tai uusilla rekrytoinneilla.

Mentorointi (Mentoring)

Menetelmä, jossa kokeneempi asiantuntija (mentori) neuvoo ja tukee kokemattomampaa kollegaa (mentoroitavaa) kehittymään ammatillisesti.

Muodollinen oppiminen (Formal learning)

ks. virallinen oppiminen

Omaehtoinen oppiminen (Discretionary learning)

Vapaaehtoinen oppiminen vapaa-ajalla.

Oppiminen ja kehittyminen (Learning and Development, L&D)

ks. henkilöstön kehittäminen

Oppiminen työpaikalla (Workplace Learning)

Koulutusmuoto, jossa opiskelija suorittaa osan tutkinnostaan työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Näin hän saa käytännön ammatillista osaamista ja kokemusta aidossa työympäristössä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista voidaan järjestää oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on määräaikaisessa työsuhteessa, joten hänelle maksetaan palkkaa. Koulutussopimuksessa ei solmita työsuhdetta ja näin työpaikan tarjoava organisaatio ei myöskään ole velvollinen maksamaan opiskelijalle palkkaa.

Oppimisen pelillistäminen (Gamification of learning Linkki)

Digitaaliset oppimismenetelmät, joissa palaute ja pisteytys on välitöntä ja eteneminen ohjattua.

Oppimisympäristö (Learning environment)

Fyysinen tai virtuaalinen ympäristö, lähestymistapa tai konteksti, jossa opettaminen ja oppiminen tapahtuvat.

Organisaation oppiminen (Organizational learning)

Tiedon luominen, säilyttäminen ja siirtäminen organisaatiossa.

Osaaminen (Competence)

ks. pätevyys

Osaamishakemisto (Competency dictionary Linkki)

Organisaation pätevyyksien määrittely ja dokumentointi hakemistomuotoon. Osaamiskartta ja osaamispuu ovat vastaavia jäsennyksiä, mutta visuaalisesti esitettynä.

Osaamisenhallintajärjestelmä, Pätevyyksien hallintajärjestelmä (Competency Management System, CompMS Linkki)

HR-tietojärjestelmä, jolla määritellään, seurataan ja kehitetään organisaation pätevyyksiä. Osaamisen johtamisen työkalu johdolle, henkilöstöhallinnolle, linjaesimiehille ja henkilöstölle.

ks. eTaika osaamisen hallinta

Osaamisen johtaminen (Competency management)

Organisaation pätevyyksien analyysi ja kehittäminen tavoitteellisesti.

Osaamiskuilu (Skills gap)

Pätevyyden tavoitetason ja nykytason välinen ero.

Psykologinen sopimus (Psychological contract)

Kirjoittamattomat odotukset ja velvoitteet työsuhteen osapuolilla.

Pätevyys (Competence)

Kysy suorittaa työ tai tehtävä vaaditulla tasolla.

Pätevyydet (Competencies)

Ominaisuudet, jotka vaaditaan tietyssä tehtävässä suoriutumiseen riittävällä tasolla.

Sulautuva oppiminen (Blended learning Linkki)

Koulutustapa, jossa luokkamuotoinen lähiopetus ja virtuaalinen oppiminen yhdistetään. Yleinen erityisesti työn ohessa tapahtuvassa, osa-aikaisessa koulutuksessa.

Suorituksen johtaminen (Performance management, PM Linkki)

Organisaation, tiimien ja työntekijöiden systemaattinen ohjaaminen ja kehittäminen niin, että toiminta ja osaaminen palvelevat organisaation tavoitteita mahdollisimman hyvin. Kehityskeskustelu on suorituksen johtamisen menetelmä yksilö- ja tiimitasolla.

Suorituskyvyn johtaminen (Performance management, PM)

ks. Suorituksen johtaminen

Suorituskyvyn johtamisjärjestelmä (Performance management system)

Systemaattinen toimintatapa suorituksen johtamiseen. Perustana esim. neljän vaiheen sykli (Armstrong et al. 2012)

 1. Suunnittelu
 2. Toteutus
 3. Seuranta
 4. Arviointi
Suorituskyky (Performance)

Henkilön kyvykkyyden, motivation ja mahdollisuuksien määrittämä suoritustaso (Boxall and Purcell, 2003).

Tietämyksen hallinta (Knowledge management Linkki)

Organisaation prosessit tiedon luomiseksi, jakamiseksi ja hyödyntämiseksi.

Tulosjohtaminen (Performance management, PM)

Ks. Suorituksen johtaminen

Työn ulkopuolella oppiminen (Off-the-job learning)

Oppiminen työpaikan ulkopuolella, yleensä ulkopuolisen kouluttajan ohjaamana.

Työssä oppiminen (On-the-job learning)

Oppiminen työpaikalla aidossa työympäristössä, esimerkiksi kokeneemman työntekijän ohjaamana.

Valmennus (Coaching)

Kehitysmenetelmä, jossa valmentaja tukee ja ohjaa valmennettavaa määritellyn tavoitteen saavuttamisessa. Tavoitteena lyhyen aikavälin suorituksen parantaminen ja yksilön kyvykkyyden kehitys.

Verkko-oppiminen (e-Learning)

Koulutusmuoto, jossa koulutus toteutetaan verkkokurssina.

Virallinen oppiminen (Formal learning)

Oppiminen tavoitteellisessa, tutkintoon tähtäävässä akkreditoidussa oppilaitoksessa, esimerkiksi peruskoulu, yliopisto.

Virtuaalinen henkilöstön kehittäminen (Virtual HRD)

Virtuaaliympäristöjä hyödyntävä henkilöstön kehittäminen. Esimerkiksi itsepalveluportaali osaamisen hallintaan ja verkko-oppimiseen.

Yrityskulttuuri (Organizational culture)

Jaetut arvot, asenteet ja käyttäytymisnormit, jotka muovautuvat organisaatiossa pitkän ajan kuluessa yhteisten kokemusten kautta.

Mikä HR-sanasto?

Henkilöstön kehittämisen HR-sanasto on saanut alkunsa tavallisesta viestintäongelmasta. Miten kirjoittaa ymmärrettävää suomea, kun alkuperäistermit ovat vakiintumattomia?  Englanninkieliset termit ja lyhenteet on poimittu alan oppikirjoista (Armstrong 2012, Parkinson & McBain 2016) ja Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) -yhdistyksen käyttämistä termeistä. HR-sanasto on vapaasti käytettävissä ilman tekijän lupaa, mutta muistathan viitata ajantasaiseen versioon tässä osoitteessa https://www.etaika.fi/blogi/hr-sanasto/.

Lähteet

Armstrong, M & Taylor, S (2012). Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page Ltd.

Boxall, P & Purcell, J (2003) Strategy and Human Resource Management. Palgrave Macmillan.

Kolb, D (1984). Experiential Learning as the Science of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

McBain, R. (2010). Human resource development. Henley Business School.

Parkinson, A. & McBain, R. (eds.) (2016) Managing People. 2nd ed. London: Sage.

 

FacebookTwitterLinkedIn